• මේ ය‍ටතේ ලබාගත හැක්කේ සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර පමණි.
  • පරිවර්තනය කරනු ලබන දිනට වලංගු විදේශ රියදුරු බලපත්‍රය (තාවකාලික හෝ පුහුණුවන්නන් සඳහා වූ රියදුරු බලපත්‍ර මේ සඳහා වලංගු නොවේ)
  • අයදුම්කරු විදේශිකයෙකු නම්, මාස 06 කට වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් සහිත අයදුම්කරු අනෙකුත් මාස හයකට වඩා අඩු කාලයක් වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් පමණක් තාවකාලික දේශිය රියදුරු බලපත්‍රයක් සමග නිකුත් කරනු ඇති අතර ශ්‍රී ලාංකික රියදුරු බලපත්‍රයක් අයදුම් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබේ.
  • රියදුරු බලපත්‍රය හා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවන කල්හි ලියාපදිංචි පරිවර්තකයෙකුගෙන් ලබාගත් ඉංශ්‍රීසි භාෂා පරිවර්තනයක්.
  • ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් මාස 6 කට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය.
  • විදේශ තනාපති සේවාවකට අයත් අයෙකු නම් එය සනාථ කිරීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරන ලද ලිපිය
  • ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු හෝ ද්විත්ව පුරවැසියෙකු නම් ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය සහිත වලංගු ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.