போக்குவரத்து திணைக்களம்

முகவரி:
இல. 341, எல்விட்டிகல மாவத்தை,
கொழும்பு 05, நாராஹேன்பிட்ட,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 694 331/ 332/ 333/ 335/ 336
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.