මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපිනය:
අංක 341, ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 694 331/ 332/ 333/ 335/ 336
ෆැක්ස්:
Appoinment Booking Number
ජංගම දුරකථන:
XXX- 2 117 116 (XX Area Code/ Ex: Colombo XXX=011)
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.