சேவைகள்
புதிய சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் - ஒரு வாகன வகுப்புக்கு 1700.00
புதிய சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் - 02 வாகன வகுப்புக்கு 2000.00
புதிய சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் - 03 வாகன வகுப்புக்கு அல்லது அதற்கு மே 2250.00 
எழுத்து மூலமான பரீட்சைக்கு மீண்டும் விண்ணப்பித்தல் 250.00 
செயல் ரீதியான பரீட்சைக்கு மீண்டும் விண்ணப்பித்தல் 500.00 
சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை நீடிப்பதை தாமதித்தல் ஒரு வருடத்துக்கான தண்டப்பணம் 250.00 
சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்துக்கு புதிய வாகன வகுப்பொன்றை உள்ளடக்குதல் 1700.00 
சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்துக்கு புதிதாக 02 வாகன வகுப்புக்களை உள்ளடக்குதல் 2000.00 
சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்துக்கு புதிதாக 02 வாகன வகுப்புக்களை உள்ளடக்குதல் 2250.00 
சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் சொந்த விபரங்களை மாற்றியமைத்தல் 250.00 
சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் பொழிப்பை (விபரக் குறிப்பை) பெற்றுக் கொள்ளல் 500.00 
பழைய நடைமுறைக்கமைய வழங்கப்பட்டுள்ள சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தை புதிய நடைமுறைக்கேட்ப திருத்தியமைத்தல் 1700.00 
வெளிநாட்டு சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் அடிப்படையில் உள்நாட்டு சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தை வழங்குதல் (இலங்கையர்களுக்கு) 2500.00 
வெளிநாட்டு தூதரக சேவையின் அலுவலர்களுக்கு 1700.00 
வெளிநாட்டு சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் அடிப்படையில் உள்நாட்டு சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தை வழங்குதல் (வெளிநாட்டவர்களுக்கு) 10000.00 
வெளிநாட்டு சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக உள்நாட்டு சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தை வழங்குதல் ஒரு மாத காலப் பகுதிக்கு (வெளிநாட்டவர்களுக்கு) 1000.00 
வெளிநாட்டவருக்கு புதிய சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் வழங்குதல் 15000.00 
ஒரு நாள் சேவைக்கான மேலதிகக் கட்டணம் 500.00