රියදුරු බලපත්‍ර ගාස්තු (අංක 1594/27 දරන 2009.03.26 ගැසට් පත්‍රය අනුව)

කාර්යය සාමාන්‍ය පදනම යටතේ
ගාස්තු (රු.)
එක්දින සේවා ගාස්තු
(රු.)
අලුත් රියදුරු බලපත්‍රයක එක් වාහන පන්තියක් සඳහා 1700  
එක්වර වාහන පන්ති දෙකක් සඳහා 2000  
එක්වර වාහන පන්ති තුනක් සඳහා 2250  
රියදුරු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම එක් කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා / රියදුරු බලපත්‍රයේ අනුපිටපතක් නිකුත් කිරිම / පවත්නා රියදුරු බලපත්‍රයක් අළුත් රියදුරු බලපත්‍රයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම 1700 2200
වසරක හෝ ඊට අඩු කාලයක් සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු 250  
රියදුරු බලපත්‍රයේ විස්තර වෙනස් කිරිම 2000 2500
ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා දේශීය රියදුරු බලපත්‍රයක් අළුත් රියදුරු බලපත්‍රයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම 2000 2500
විදේශීය පුරවැසියන් සඳහා විදේශ රියදුරු බලපත්‍රයක් අළුත් රියදුරු බලපත්‍රයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම 10000 10500
විදේශ පුරවැසියකුට රියදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත්කිරිම 15000  
රියදුරු බලපත්‍රයක උද්ධෘතයක් නිකුත් කිරිම 500  
මාසික කාලයක් සඳහා රියදුරු බලපත්‍ර අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම 1000  
ජාත්‍යන්තර රියදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරිම 2000 2500
නැවත ලිඛිත පරීක්ෂණ ඉල්ලීම 250  
නැවත ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඉල්ලීම 500