ඉහත ගාස්තු වලට අමතර වශයෙන්

  • පරම අයිතිය ලියාපදිංචිය සඳහා
  • උගස් ලියාපදිංචියකට
  • මූලාකෘති වාහන (Prototype) සහතික කිරීම
  • පළමු ලියාපදිංචියේදී ම පැවරීමක් සිදුවන්නේනම් වාහන පන්තිය අනුව පැවරුම් ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
  • රජයේ වාහන සහ විදේශ දූත මණ්ඩල වාහන සඳහා අනුමැතිය ලත් වාහන වලින් අයකරනු ලබන්නේ අංක තහඩු ගාස්තුව පමණි.
  • කොන්දේසි සහිත වාහන එම කොන්දේසි සහිතව ලියාපදිංචි කෙරේ.

ඉදිරියට ඇති වාහන අංකයක් ලබා ගැනීම

පහත සඳහන් ගාස්තු ගෙවීමෙන් යම් දිනකදී ලියාපදිංචි වන වාහන අංකයේ සිට අංක 30,000 ඉදිරියට ඇති වාහන අංකයක් වෙන් කර ගැනීමට හැකිය.

විස්තරය ගාස්තු (රු.)
මෝටර් සයිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර සියළුම මෝටර් වාහන සඳහා ඉදිරි අංක 10,000 දක්වා අංක වෙන් කිරීමේ ගාස්තු 70000
මෝටර් සයිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් සඳහා පමණක් ඉදිරි අංක 10,000 දක්වා අංක වෙන් කිරීමේ ගාස්තු 6000
මෝටර් සයිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර සියළුම මෝටර් වාහන සඳහා ඉදිරි අංක 20,000 දක්වා අංක වෙන් කිරීමේ ගාස්තු 90000
මෝටර් සයිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් සඳහා පමණක් ඉදිරි අංක 20,000 දක්වා අංක වෙන් කිරීමේ ගාස්තු 8000
මෝටර් සයිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර සියළුම මෝටර් වාහන සඳහා ඉදිරි අංක 30,000 දක්වා අංක වෙන් කිරීමේ ගාස්තු 100000
මෝටර් සයිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් සඳහා පමණක් ඉදිරි අංක 30,000 දක්වා අංක වෙන් කිරීමේ ගාස්තු 10000